× მზა ფაილები (Cookies) გამორთულია! ეს საიტი მოთხოვს მზა ფაილებს (cookies ) გამართული მუშაობისათვის
SHA256: 8c25270c42ac5437fa5f3a83fb6ea0add36d6988e428aaad9475e87085b33cd7
ფაილის სახელი: 190f0c2c8a33eda34db440048936054a20570dc6
დაფიქსირების შეფარდება: 33 / 55
ანალიზის თარიღი: 2016-07-11 13:15:05 UTC ( 2 წელი, 10 თვე-ის წინ ) ბოლო
ანტივირუსი შედეგები განახლება
Ad-Aware Trojan.GenericKD.3378157 20160711
AegisLab Uds.Dangerousobject.Multi!c 20160711
AhnLab-V3 Trojan/Win32.MDA.N2039349183 20160711
ALYac Trojan.GenericKD.3378157 20160711
Antiy-AVL Trojan/Win32.Inject 20160711
Arcabit Trojan.Generic.D338BED 20160711
Avast Win32:Dropper-gen [Drp] 20160711
AVG Inject3.AWZT 20160711
Avira (no cloud) TR/Injector.lkgy 20160711
AVware Trojan.Win32.Generic!BT 20160711
BitDefender Trojan.GenericKD.3378157 20160711
Cyren W32/Trojan.ZGZR-1012 20160711
Emsisoft Trojan.GenericKD.3378157 (B) 20160711
ESET-NOD32 a variant of Win32/Injector.DBJO 20160711
F-Secure Trojan.GenericKD.3378157 20160711
Fortinet W32/Injector.DBJO!tr 20160711
GData Trojan.GenericKD.3378157 20160711
Ikarus Trojan.Win32.Injector 20160711
Jiangmin Trojan.Inject.nho 20160711
K7AntiVirus Trojan ( 004f37281 ) 20160711
K7GW Trojan ( 004f37281 ) 20160711
Kaspersky UDS:DangerousObject.Multi.Generic 20160711
McAfee RDN/Generic.mem 20160711
McAfee-GW-Edition RDN/Generic.mem 20160711
eScan Trojan.GenericKD.3378157 20160711
nProtect Trojan.GenericKD.3378157 20160711
Panda Trj/GdSda.A 20160710
Qihoo-360 Win32/Trojan.915 20160711
Sophos AV Mal/Generic-S 20160711
Symantec Trojan.Gen 20160711
TrendMicro TROJ_GEN.R02PC0EG816 20160711
VIPRE Trojan.Win32.Generic!BT 20160711
Yandex Trojan.Injector!t+RaOK4zJj8 20160710
Alibaba 20160711
Baidu 20160711
Bkav 20160711
CAT-QuickHeal 20160711
ClamAV 20160711
CMC 20160711
Comodo 20160711
DrWeb 20160711
F-Prot 20160711
Kingsoft 20160711
Malwarebytes 20160711
Microsoft 20160711
NANO-Antivirus 20160711
SUPERAntiSpyware 20160711
Tencent 20160711
TheHacker 20160709
TotalDefense 20160711
TrendMicro-HouseCall 20160711
VBA32 20160711
ViRobot 20160711
Zillya 20160709
Zoner 20160711
The file being studied is a Portable Executable file! More specifically, it is a Win32 EXE file for the Windows GUI subsystem.
PE header basic information
Target machine Intel 386 or later processors and compatible processors
Compilation timestamp 2016-07-04 05:26:00
Entry Point 0x000062C5
Number of sections 4
PE sections
PE imports
RegCloseKey
RegQueryValueExA
RegSetValueExA
GetFileSecurityA
RegCreateKeyExA
RegOpenKeyExA
SetFileSecurityA
Ord(17)
ImageList_Destroy
GetWindowExtEx
SetMapMode
GetWindowOrgEx
PatBlt
SetStretchBltMode
CreatePen
GetCurrentPositionEx
SaveDC
TextOutA
CreateFontIndirectA
GetTextMetricsA
CreateRectRgnIndirect
LPtoDP
PtVisible
GetClipBox
GetROP2
CombineRgn
GetViewportOrgEx
Rectangle
GetDeviceCaps
ExcludeClipRect
OffsetViewportOrgEx
DeleteDC
RestoreDC
SetBkMode
GetTextExtentPoint32A
EndDoc
CreateSolidBrush
StartPage
DeleteObject
IntersectClipRect
CreateBitmap
GetBkMode
GetStretchBltMode
StretchDIBits
SetTextColor
CreatePatternBrush
GetObjectA
SelectObject
RectVisible
BitBlt
SetAbortProc
CreateDCA
GetNearestColor
MoveToEx
GetStockObject
SetViewportOrgEx
ScaleWindowExtEx
GetCharWidthA
ExtTextOutA
LineTo
SetTextAlign
ScaleViewportExtEx
SelectClipRgn
GetPolyFillMode
GetTextAlign
GetTextFaceA
GetBkColor
SetROP2
EndPage
CreateRectRgn
AbortDoc
StartDocA
SetPolyFillMode
CreateCompatibleDC
CreateCompatibleBitmap
SetWindowExtEx
GetTextColor
SetWindowOrgEx
DPtoLP
Escape
GetViewportExtEx
SetBkColor
SetViewportExtEx
SetRectRgn
CreateFontA
GetStdHandle
FileTimeToSystemTime
GetFileAttributesA
HeapDestroy
IsBadCodePtr
FreeEnvironmentStringsA
DeleteCriticalSection
GetCurrentProcess
LocalAlloc
lstrcatA
SetErrorMode
FreeEnvironmentStringsW
SetStdHandle
GetFileTime
GetCPInfo
GetStringTypeA
WriteFile
GetSystemTimeAsFileTime
HeapReAlloc
GetStringTypeW
GetFullPathNameA
FreeLibrary
LocalFree
MoveFileA
InitializeCriticalSection
LoadResource
GlobalHandle
FindClose
TlsGetValue
SetLastError
GetEnvironmentVariableA
GlobalFindAtomA
HeapAlloc
GetVersionExA
GetModuleFileNameA
GetVolumeInformationA
UnhandledExceptionFilter
InterlockedDecrement
MultiByteToWideChar
GetModuleHandleA
GlobalAddAtomA
SetUnhandledExceptionFilter
MulDiv
SetEnvironmentVariableA
TerminateProcess
GlobalAlloc
LocalFileTimeToFileTime
VirtualQueryEx
SetEndOfFile
GetCurrentThreadId
InterlockedIncrement
HeapFree
EnterCriticalSection
SetHandleCount
lstrcmpiA
GetOEMCP
IsBadWritePtr
TlsAlloc
FlushFileBuffers
LoadLibraryA
RtlUnwind
GetStartupInfoA
UnlockFile
GetFileSize
GlobalDeleteAtom
DeleteFileA
GlobalLock
VirtualProtectEx
CompareStringW
GlobalReAlloc
lstrcmpA
FindFirstFileA
GetDiskFreeSpaceA
CompareStringA
GetTempFileNameA
DuplicateHandle
GetProcAddress
GetTimeZoneInformation
GetFileType
TlsSetValue
CreateFileA
ExitProcess
LeaveCriticalSection
GetLastError
LocalReAlloc
SystemTimeToFileTime
LCMapStringW
lstrlenA
GlobalFree
LCMapStringA
GlobalGetAtomNameA
GetEnvironmentStringsW
GlobalUnlock
LockFile
FileTimeToLocalFileTime
GetEnvironmentStrings
WritePrivateProfileStringA
LockResource
SetFileTime
WideCharToMultiByte
HeapSize
GetCommandLineA
GetCurrentThread
RaiseException
TlsFree
SetFilePointer
ReadFile
GlobalFlags
CloseHandle
lstrcpynA
GetACP
GetVersion
SizeofResource
HeapCreate
lstrcpyA
VirtualFree
IsBadReadPtr
GetProcessVersion
FindResourceA
VirtualAlloc
DragFinish
DragQueryFileA
SetFocus
GetForegroundWindow
RedrawWindow
SetMenuItemBitmaps
SetRectEmpty
DestroyMenu
PostQuitMessage
GetMessagePos
LoadBitmapA
SetWindowPos
SetScrollPos
IsWindow
DispatchMessageA
EndPaint
GrayStringA
WindowFromPoint
GetMessageTime
SetActiveWindow
GetMenuItemID
GetCursorPos
DrawTextA
GetDlgCtrlID
GetClassInfoA
GetMenu
CreateWindowExA
DefFrameProcA
GetClientRect
GetNextDlgTabItem
CallNextHookEx
LoadAcceleratorsA
GetWindowTextLengthA
GetTopWindow
LockWindowUpdate
ScrollWindow
GetWindowTextA
DestroyWindow
GetMessageA
GetParent
UpdateWindow
SetPropA
EqualRect
DefWindowProcA
ShowWindow
GetPropA
GetMenuState
TranslateMDISysAccel
GetTabbedTextExtentA
EnableWindow
PeekMessageA
TranslateMessage
IsWindowEnabled
GetWindow
CharUpperA
LoadStringA
SetParent
IsZoomed
GetWindowPlacement
DrawMenuBar
IsIconic
InvertRect
TabbedTextOutA
GetSubMenu
GetDCEx
GetActiveWindow
ShowOwnedPopups
FillRect
CopyRect
DeferWindowPos
UnregisterClassA
PtInRect
IsChild
IsDialogMessageA
MapWindowPoints
SetCapture
BeginPaint
OffsetRect
GetScrollPos
KillTimer
RegisterWindowMessageA
DefMDIChildProcA
SendDlgItemMessageA
GetSystemMetrics
EnableMenuItem
SetScrollRange
GetWindowRect
InflateRect
RegisterClassA
PostMessageA
ReleaseCapture
IntersectRect
SetWindowLongA
GetScrollInfo
RemovePropA
SetWindowTextA
CheckMenuItem
GetWindowLongA
GetLastActivePopup
SetTimer
GetDlgItem
GetMenuCheckMarkDimensions
BringWindowToTop
ClientToScreen
GetClassLongA
GetCapture
LoadCursorA
LoadIconA
SetWindowsHookExA
SendMessageA
GetMenuItemCount
ValidateRect
GetSystemMenu
ReuseDDElParam
GetDC
SetForegroundWindow
GetAsyncKeyState
ReleaseDC
GetScrollRange
EndDialog
LoadMenuA
CreateDialogIndirectParamA
ScreenToClient
FindWindowA
GetSysColorBrush
BeginDeferWindowPos
AppendMenuA
UnhookWindowsHookEx
SetDlgItemTextA
MoveWindow
CallWindowProcA
MessageBoxA
GetWindowDC
DestroyCursor
AdjustWindowRectEx
GetSysColor
SetScrollInfo
GetKeyState
EndDeferWindowPos
SystemParametersInfoA
ShowScrollBar
GetDesktopWindow
UnpackDDElParam
WinHelpA
FrameRect
SetRect
DeleteMenu
InvalidateRect
wsprintfA
TranslateAcceleratorA
IsRectEmpty
GetClassNameA
GetFocus
IsWindowVisible
ModifyMenuA
SetMenu
SetCursor
OpenPrinterA
DocumentPropertiesA
ClosePrinter
GetFileTitleA
PrintDlgA
GetSaveFileNameA
CommDlgExtendedError
GetOpenFileNameA
Number of PE resources by type
EDG 2
Number of PE resources by language
NEUTRAL 2
PE resources
ExifTool file metadata
MIMEType
application/octet-stream

Subsystem
Windows GUI

MachineType
Intel 386 or later, and compatibles

TimeStamp
2016:07:04 06:26:00+01:00

FileType
Win32 EXE

PEType
PE32

CodeSize
176128

LinkerVersion
6.0

FileTypeExtension
exe

InitializedDataSize
69632

SubsystemVersion
4.0

EntryPoint
0x62c5

OSVersion
4.0

ImageVersion
0.0

UninitializedDataSize
0

File identification
MD5 f424e2291c3b649e15f5ac971ff468ac
SHA1 64a5785f80d57b018a03f42c65a8a1f42acae143
SHA256 8c25270c42ac5437fa5f3a83fb6ea0add36d6988e428aaad9475e87085b33cd7
ssdeep
3072:CMfkn6hCYJjhMUYyiR1eTwq9nmUv6tLRvQjmjcESMAHaZZi2G3tGpd6rU3BVie0r:Xfk2pnL2fzvWmlSd6i2CGp+U3BVitPMo

authentihash 967ab25b3ce071d62fcddfbdb6f360a8ce32e41d1b8f3be626d5bb56f5983e58
imphash 0eb16a0a47596667655370480f3390c6
File size 244.0 კბ ( 249856 bytes )
File type Win32 EXE
Magic literal
PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit

TrID Win32 Executable MS Visual C++ (generic) (42.2%)
Win64 Executable (generic) (37.3%)
Win32 Dynamic Link Library (generic) (8.8%)
Win32 Executable (generic) (6.0%)
Generic Win/DOS Executable (2.7%)
Tags
peexe

VirusTotal metadata
First submission 2016-07-05 02:13:44 UTC ( 2 წელი, 10 თვე-ის წინ )
Last submission 2016-07-21 03:01:41 UTC ( 2 წელი, 10 თვე-ის წინ )
ფაილის სახელები uX14qrNyK2
icm32.exe
1.exe
dpnsvr.exe
dpnsvr.exe
190f0c2c8a33eda34db440048936054a20570dc6
ics32.exe
კომენტარები არაა. ვირუსტოტალის წევრებს არ დაუტოვებიათ კომენტარი, იყავი პირველი!

დატოვე კომენტარი...

?
გამოაქვეყნე კომენტარი

თქვენ არ შესულხართ სისტემაში მხოლოდ დარეგისტრირებულ წევრებს შეუძლიათ კომენტარის დატოვება. დარეგისტრირდით რათა გქონდეთ თქვენი ხმა,

შეფასებები არ არის. ეს ფაილი არავის შეუფასებია, იყავი პირველი!
Condensed report! The following is a condensed report of the behaviour of the file when executed in a controlled environment. The actions and events described were either performed by the file itself or by any other process launched by the executed file or subjected to code injection by the executed file.
Opened files
Read files
Written files
Created processes
Code injections in the following processes
Opened mutexes
Runtime DLLs
UDP communications