× მზა ფაილები (Cookies) გამორთულია! ეს საიტი მოთხოვს მზა ფაილებს (cookies ) გამართული მუშაობისათვის
SHA256: acdd5a30169e110c93582ee04fdc6ed2f8a0bd497cd72acb08f8a54bf02575f1
ფაილის სახელი: freeclip.exe
დაფიქსირების შეფარდება: 0 / 56
ანალიზის თარიღი: 2016-09-05 05:19:15 UTC ( 1 წელი, 9 თვე-ის წინ ) ბოლო
ანტივირუსი შედეგები განახლება
Ad-Aware 20160905
AegisLab 20160905
AhnLab-V3 20160904
Alibaba 20160901
ALYac 20160905
Antiy-AVL 20160905
Arcabit 20160905
Avast 20160905
AVG 20160905
Avira (no cloud) 20160904
AVware 20160905
Baidu 20160903
BitDefender 20160905
Bkav 20160901
CAT-QuickHeal 20160904
ClamAV 20160905
CMC 20160905
Comodo 20160905
Cyren 20160905
DrWeb 20160905
Emsisoft 20160905
ESET-NOD32 20160905
F-Prot 20160905
F-Secure 20160905
Fortinet 20160905
GData 20160905
Ikarus 20160904
Sophos ML 20160830
Jiangmin 20160905
K7AntiVirus 20160904
K7GW 20160905
Kaspersky 20160905
Kingsoft 20160905
Malwarebytes 20160904
McAfee 20160905
McAfee-GW-Edition 20160904
Microsoft 20160905
eScan 20160905
NANO-Antivirus 20160905
nProtect 20160905
Panda 20160904
Qihoo-360 20160905
Rising 20160905
Sophos AV 20160905
SUPERAntiSpyware 20160904
Symantec 20160905
Tencent 20160905
TheHacker 20160903
TrendMicro 20160905
TrendMicro-HouseCall 20160905
VBA32 20160902
VIPRE 20160831
ViRobot 20160905
Yandex 20160904
Zillya 20160902
Zoner 20160905
The file being studied is a Portable Executable file! More specifically, it is a Win32 EXE file for the Windows GUI subsystem.
FileVersionInfo properties
Copyright
Copyright (C) 2016 M8 Software

Product M8 Free Clipboard
Original name freeclip.exe
Internal name freeclip
File version 24.03
Description This installer database contains the logic and data required to install M8 Free Clipboard.
PE header basic information
Target machine Intel 386 or later processors and compatible processors
Compilation timestamp 2014-02-09 22:23:58
Entry Point 0x00031517
Number of sections 5
PE sections
Overlays
MD5 c250b873af096f5f23dde5b3fea00f7f
File type data
Offset 428032
Size 6875722
Entropy 7.93
PE imports
DestroyPropertySheetPage
CreatePropertySheetPageW
PropertySheetW
GetDeviceCaps
DeleteDC
CreateFontIndirectW
SetBkMode
BitBlt
GetStockObject
GetObjectW
SelectObject
CreateCompatibleDC
DeleteObject
CreateCompatibleBitmap
GetStdHandle
GetDriveTypeW
GetConsoleOutputCP
WaitForSingleObject
HeapDestroy
IsValidLocale
GetFileAttributesW
lstrcmpW
GetExitCodeProcess
DeleteCriticalSection
GetCurrentProcess
GetConsoleMode
GetLocaleInfoA
LocalAlloc
FreeEnvironmentStringsW
GetLocaleInfoW
EnumResourceLanguagesW
GetTempPathA
WideCharToMultiByte
GetStringTypeA
GetSystemTimeAsFileTime
InterlockedExchange
WriteFile
SetStdHandle
HeapReAlloc
GetStringTypeW
FreeLibrary
LocalFree
FormatMessageW
ConnectNamedPipe
InitializeCriticalSection
LoadResource
GetLogicalDriveStringsW
FindClose
InterlockedDecrement
MoveFileW
SetFileAttributesW
GetEnvironmentVariableW
SetLastError
GetSystemTime
TlsGetValue
CopyFileW
GetUserDefaultLangID
OutputDebugStringW
RemoveDirectoryW
IsDebuggerPresent
HeapAlloc
GetModuleFileNameA
lstrcmpiW
EnumSystemLocalesA
GetUserDefaultLCID
UnhandledExceptionFilter
LoadLibraryExW
MultiByteToWideChar
GetLocalTime
FlushInstructionCache
GetModuleHandleA
CreateThread
GetSystemDirectoryW
GetExitCodeThread
SetUnhandledExceptionFilter
MulDiv
IsProcessorFeaturePresent
GlobalMemoryStatus
SearchPathW
WriteConsoleA
GetVersion
SetCurrentDirectoryW
GlobalAlloc
GetDiskFreeSpaceExW
SetEndOfFile
GetCurrentThreadId
LeaveCriticalSection
WriteConsoleW
CreateToolhelp32Snapshot
InitializeCriticalSectionAndSpinCount
HeapFree
EnterCriticalSection
SetHandleCount
TerminateThread
LoadLibraryW
GetVersionExW
SetEvent
QueryPerformanceCounter
GetTickCount
TlsAlloc
FlushFileBuffers
LoadLibraryA
RtlUnwind
GetStartupInfoA
UnlockFile
GetWindowsDirectoryW
GetFileSize
OpenProcess
DeleteFileA
GetStartupInfoW
CreateDirectoryW
DeleteFileW
GetProcAddress
GetProcessHeap
GetTempFileNameW
GetModuleFileNameW
FindNextFileW
ResetEvent
GetTempFileNameA
FindFirstFileW
TerminateProcess
DuplicateHandle
GlobalLock
GetTempPathW
CreateEventW
CreateFileW
GetFileType
TlsSetValue
CreateFileA
ExitProcess
InterlockedIncrement
GetLastError
LCMapStringW
GetShortPathNameW
CreateNamedPipeW
GlobalFree
GetConsoleCP
LCMapStringA
GetEnvironmentStringsW
GlobalUnlock
LockFile
lstrlenW
Process32NextW
VirtualFree
SizeofResource
GetCurrentProcessId
LockResource
GetCommandLineW
GetCPInfo
HeapSize
InterlockedCompareExchange
Process32FirstW
lstrcpynW
GetSystemDefaultLangID
RaiseException
TlsFree
SetFilePointer
ReadFile
CloseHandle
GetACP
GetModuleHandleW
FindResourceExW
CreateProcessA
IsValidCodePage
HeapCreate
FindResourceW
CreateProcessW
Sleep
VirtualAlloc
GetOEMCP
VarUI4FromStr
OleLoadPicture
SHGetFolderPathW
SHBrowseForFolderW
ShellExecuteW
SHGetPathFromIDListW
SHGetSpecialFolderLocation
ShellExecuteExW
SHGetMalloc
PathFileExistsW
MapWindowPoints
RedrawWindow
GetMonitorInfoW
GetForegroundWindow
GetParent
CloseClipboard
EmptyClipboard
GetScrollRange
EndDialog
DestroyWindow
EnumWindows
SetFocus
ModifyMenuW
KillTimer
DestroyMenu
PostQuitMessage
ShowWindow
MessageBeep
LoadMenuW
SetWindowPos
GetWindowThreadProcessId
GetSystemMetrics
EnableMenuItem
IsWindow
PeekMessageW
GetWindowRect
EnableWindow
DialogBoxParamW
DefWindowProcW
LoadIconW
SetPropW
TranslateMessage
GetWindow
PostMessageW
GetPropW
GetDC
CreateWindowExW
CreateDialogParamW
ReleaseDC
GetDlgCtrlID
SendMessageW
UnregisterClassA
SetClipboardData
IsWindowVisible
LoadStringW
GetClientRect
SetWindowLongW
GetDlgItem
RemovePropW
MessageBoxW
MonitorFromWindow
ScreenToClient
InvalidateRect
GetScrollPos
GetSubMenu
SetTimer
LoadImageW
TrackPopupMenu
GetActiveWindow
FindWindowW
SetWindowTextW
GetWindowTextW
GetDesktopWindow
GetSystemMenu
GetWindowTextLengthW
DispatchMessageW
MsgWaitForMultipleObjects
GetWindowLongW
SetForegroundWindow
CharNextW
CallWindowProcW
ExitWindowsEx
OpenClipboard
VerQueryValueW
GetFileVersionInfoW
GetFileVersionInfoSizeW
CreateStreamOnHGlobal
CoUninitialize
CoInitialize
CoTaskMemAlloc
StgCreateDocfileOnILockBytes
CoTaskMemRealloc
CoCreateInstance
CoTaskMemFree
CreateILockBytesOnHGlobal
Number of PE resources by type
RT_DIALOG 12
RT_ICON 12
RT_STRING 10
RTF_FILE 2
RT_MENU 2
IMAGE_FILE 2
RT_MANIFEST 1
RT_VERSION 1
RT_GROUP_ICON 1
Number of PE resources by language
ENGLISH UK 43
PE resources
ExifTool file metadata
SubsystemVersion
5.0

LinkerVersion
9.0

ImageVersion
0.0

FileSubtype
0

FileVersionNumber
24.3.0.0

UninitializedDataSize
0

LanguageCode
English (British)

FileFlagsMask
0x003f

CharacterSet
Unicode

InitializedDataSize
143872

EntryPoint
0x31517

OriginalFileName
freeclip.exe

MIMEType
application/octet-stream

LegalCopyright
Copyright (C) 2016 M8 Software

FileVersion
24.03

TimeStamp
2014:02:09 23:23:58+01:00

FileType
Win32 EXE

PEType
PE32

InternalName
freeclip

ProductVersion
24.03

FileDescription
This installer database contains the logic and data required to install M8 Free Clipboard.

OSVersion
5.0

FileOS
Win32

Subsystem
Windows GUI

MachineType
Intel 386 or later, and compatibles

CompanyName
M8 Software

CodeSize
283136

ProductName
M8 Free Clipboard

ProductVersionNumber
24.3.0.0

FileTypeExtension
exe

ObjectFileType
Dynamic link library

File identification
MD5 778de66c1331cd0ed39fea46f297a5f5
SHA1 e89524794bd14b35a75216fcb352175e4a973544
SHA256 acdd5a30169e110c93582ee04fdc6ed2f8a0bd497cd72acb08f8a54bf02575f1
ssdeep
196608:b5llhKbEPjLde5wxUPWMYVu9JELV9DBfzTJKhyfX:fKgPjLE5wrMYk9KDFzhv

authentihash 63ed747852b44ee1979774eb62dbb193ac42b6fba3259dc2ac98722cc1656202
imphash f20b97c85d8b89a0f90e2b43a55284fa
File size 7.0 მბ ( 7303754 bytes )
File type Win32 EXE
Magic literal
PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit

TrID Win32 Executable Microsoft Visual Basic 6 (52.6%)
Win32 Executable MS Visual C++ (generic) (20.0%)
Win64 Executable (generic) (17.7%)
Win32 Dynamic Link Library (generic) (4.2%)
Win32 Executable (generic) (2.8%)
Tags
peexe overlay

VirusTotal metadata
First submission 2016-09-05 05:19:15 UTC ( 1 წელი, 9 თვე-ის წინ )
Last submission 2016-09-05 07:05:44 UTC ( 1 წელი, 9 თვე-ის წინ )
ფაილის სახელები freeclip
freeclip.exe
კომენტარები არაა. ვირუსტოტალის წევრებს არ დაუტოვებიათ კომენტარი, იყავი პირველი!

დატოვე კომენტარი...

?
გამოაქვეყნე კომენტარი

თქვენ არ შესულხართ სისტემაში მხოლოდ დარეგისტრირებულ წევრებს შეუძლიათ კომენტარის დატოვება. დარეგისტრირდით რათა გქონდეთ თქვენი ხმა,

შეფასებები არ არის. ეს ფაილი არავის შეუფასებია, იყავი პირველი!
Condensed report! The following is a condensed report of the behaviour of the file when executed in a controlled environment. The actions and events described were either performed by the file itself or by any other process launched by the executed file or subjected to code injection by the executed file.
Opened files
Read files
Written files
Deleted files
Created processes
Opened mutexes
Runtime DLLs
UDP communications