× მზა ფაილები (Cookies) გამორთულია! ეს საიტი მოთხოვს მზა ფაილებს (cookies ) გამართული მუშაობისათვის
SHA256: cd4ebae960ddff71a70c4922598ff0ad6201089ff415cbbc581ce5c934fcea48
ფაილის სახელი: yatqa.exe
დაფიქსირების შეფარდება: 0 / 60
ანალიზის თარიღი: 2017-03-10 22:42:37 UTC ( 2 წელი, 2 თვე-ის წინ )
ანტივირუსი შედეგები განახლება
Ad-Aware 20170310
AegisLab 20170310
AhnLab-V3 20170310
Alibaba 20170228
ALYac 20170310
Antiy-AVL 20170310
Arcabit 20170310
Avast 20170310
AVG 20170310
Avira (no cloud) 20170310
AVware 20170310
Baidu 20170309
BitDefender 20170310
Bkav 20170310
CAT-QuickHeal 20170310
ClamAV 20170310
CMC 20170310
Comodo 20170310
CrowdStrike Falcon (ML) 20170130
Cyren 20170310
DrWeb 20170310
Emsisoft 20170310
Endgame 20170222
ESET-NOD32 20170310
F-Prot 20170310
F-Secure 20170310
Fortinet 20170310
GData 20170310
Ikarus 20170310
Sophos ML 20170203
Jiangmin 20170310
K7AntiVirus 20170310
K7GW 20170310
Kaspersky 20170310
Kingsoft 20170310
Malwarebytes 20170310
McAfee 20170310
McAfee-GW-Edition 20170310
Microsoft 20170310
eScan 20170310
NANO-Antivirus 20170310
nProtect 20170310
Palo Alto Networks (Known Signatures) 20170310
Panda 20170309
Qihoo-360 20170310
Rising 20170310
Sophos AV 20170310
SUPERAntiSpyware 20170310
Symantec 20170310
Tencent 20170310
TheHacker 20170308
TotalDefense 20170310
TrendMicro-HouseCall 20170310
Trustlook 20170310
VBA32 20170310
VIPRE 20170310
ViRobot 20170310
Webroot 20170310
WhiteArmor 20170303
Yandex 20170309
Zillya 20170310
ZoneAlarm by Check Point 20170310
Zoner 20170310
The file being studied is a Portable Executable file! More specifically, it is a Win32 EXE file for the Windows GUI subsystem.
FileVersionInfo properties
Copyright
Copyright © 2011-2015 ?edeemer

Product YaTQA
Original name yatqa.exe
Internal name TS3Telnet
File version 3.6.0.0
Description Yet another TeamSpeak³ Query App
Comments JN-GAMES Software Deutschland rulez!
PE header basic information
Target machine Intel 386 or later processors and compatible processors
Compilation timestamp 2016-08-30 13:18:59
Entry Point 0x0020E168
Number of sections 9
PE sections
PE imports
RegFlushKey
RegCloseKey
RegQueryValueExW
RegOpenKeyExW
ImageList_BeginDrag
ImageList_GetImageCount
ImageList_SetBkColor
ImageList_Replace
FlatSB_SetScrollInfo
InitCommonControls
ImageList_SetImageCount
FlatSB_GetScrollInfo
ImageList_GetDragImage
FlatSB_SetScrollProp
ImageList_Create
ImageList_DragMove
ImageList_DrawEx
ImageList_SetIconSize
ImageList_Write
ImageList_Read
ImageList_Destroy
_TrackMouseEvent
ImageList_Draw
ImageList_GetIconSize
ImageList_DragLeave
ImageList_GetBkColor
ImageList_GetIcon
FlatSB_SetScrollPos
ImageList_DragEnter
ImageList_Add
InitializeFlatSB
FlatSB_GetScrollPos
ImageList_DragShowNolock
ImageList_Remove
ImageList_Copy
ImageList_EndDrag
FindTextW
GetSaveFileNameW
GetOpenFileNameW
ChooseColorW
GetTextMetricsW
SetMapMode
GetWindowOrgEx
ResizePalette
GetPaletteEntries
CombineRgn
CopyEnhMetaFileW
SetPixel
EndDoc
IntersectClipRect
GetTextExtentPointW
CreatePalette
CreateDIBitmap
GetDIBits
GetEnhMetaFileBits
GetDCOrgEx
StretchBlt
StretchDIBits
SetBkColor
SetWinMetaFileBits
GetDIBColorTable
DeleteEnhMetaFile
GetSystemPaletteEntries
SetStretchBltMode
GetCurrentPositionEx
GetPixel
GetBrushOrgEx
ExcludeClipRect
SetBkMode
BitBlt
FillRgn
SetAbortProc
FrameRgn
CreateBrushIndirect
SelectPalette
SetROP2
EndPage
GetNearestPaletteIndex
SetDIBColorTable
DeleteObject
CreatePenIndirect
PatBlt
GetClipBox
Rectangle
GetDeviceCaps
LineTo
DeleteDC
CreateFontIndirectW
StartPage
GetObjectW
CreateDCW
RealizePalette
SetEnhMetaFileBits
CreateBitmap
RectVisible
GetStockObject
PlayEnhMetaFile
UnrealizeObject
GdiFlush
SelectClipRgn
RoundRect
GetWinMetaFileBits
GetEnhMetaFileHeader
SetWindowOrgEx
GetTextExtentPoint32W
CreatePolygonRgn
Polygon
CreateHalftonePalette
GetRgnBox
SaveDC
CreateICW
MaskBlt
GetEnhMetaFilePaletteEntries
RestoreDC
GetBitmapBits
CreateDIBSection
SetTextColor
MoveToEx
EnumFontFamiliesExW
SetViewportOrgEx
ExtTextOutW
CreateRoundRectRgn
CreateCompatibleDC
SetBrushOrgEx
CreateRectRgn
SelectObject
Ellipse
CreateSolidBrush
Polyline
StartDocW
CreateCompatibleBitmap
SetThreadLocale
GetStdHandle
FileTimeToDosDateTime
FileTimeToSystemTime
WaitForSingleObject
SignalObjectAndWait
GetFileAttributesW
SystemTimeToTzSpecificLocalTime
DeleteCriticalSection
GetCurrentProcess
LocalAlloc
SetErrorMode
GetLocaleInfoW
WideCharToMultiByte
GetDiskFreeSpaceW
InterlockedExchange
WriteFile
ResumeThread
SetEvent
FormatMessageW
GetThreadPriority
GetExitCodeProcess
InitializeCriticalSection
LoadResource
GlobalHandle
EnumCalendarInfoW
FindClose
TlsGetValue
MoveFileW
GetFullPathNameW
GetCurrentThread
GetEnvironmentVariableW
SetLastError
PeekNamedPipe
InterlockedDecrement
GlobalFindAtomW
lstrcpynW
GetModuleFileNameW
ExitProcess
RaiseException
InterlockedExchangeAdd
SetThreadPriority
UnhandledExceptionFilter
LoadLibraryExW
MultiByteToWideChar
GetLocalTime
FlushInstructionCache
GetPrivateProfileStringW
CreateEventW
GlobalAddAtomW
CreateThread
CreatePipe
GetExitCodeThread
CreateSemaphoreW
MulDiv
ExitThread
WaitForMultipleObjectsEx
TerminateProcess
GlobalAlloc
VirtualQueryEx
SetEndOfFile
GetVersion
InterlockedIncrement
EnterCriticalSection
LoadLibraryW
GetVersionExW
FreeLibrary
QueryPerformanceCounter
GetTickCount
VirtualProtect
RtlUnwind
CopyFileW
GlobalSize
GetStartupInfoA
GetFileSize
GetDateFormatW
GetStartupInfoW
CreateDirectoryW
DeleteFileW
GetProcAddress
CreateFileMappingW
CompareStringW
lstrcpyW
FindNextFileW
ResetEvent
FindFirstFileW
lstrcmpW
GlobalLock
GetTimeZoneInformation
CreateFileW
TlsSetValue
GetCurrentThreadId
LeaveCriticalSection
GetLastError
GlobalDeleteAtom
GetSystemInfo
GlobalFree
FindResourceW
GetThreadLocale
GlobalUnlock
VirtualQuery
lstrlenW
CreateProcessW
SwitchToThread
SizeofResource
GetCurrentProcessId
LockResource
GetCommandLineW
GetCPInfo
InterlockedCompareExchange
WritePrivateProfileStringW
SuspendThread
QueryPerformanceFrequency
ReleaseSemaphore
MapViewOfFile
SetFilePointer
ReadFile
CloseHandle
GetACP
GetModuleHandleW
FreeResource
FileTimeToLocalFileTime
UnmapViewOfFile
GetTempPathW
VirtualFree
Sleep
VirtualAlloc
AlphaBlend
GradientFill
OleUninitialize
CoUninitialize
CoInitialize
OleInitialize
CLSIDFromString
CoCreateInstance
StringFromCLSID
CoTaskMemFree
CoTaskMemAlloc
VariantChangeType
SafeArrayAccessData
SafeArrayGetLBound
SafeArrayGetElement
SafeArrayPtrOfIndex
SysAllocStringLen
SafeArrayUnaccessData
VariantCopyInd
VariantClear
SafeArrayCreate
SysReAllocStringLen
SafeArrayGetUBound
VariantCopy
GetErrorInfo
SysFreeString
SafeArrayPutElement
VariantInit
DragQueryFileW
SHBrowseForFolderW
DragAcceptFiles
Shell_NotifyIconW
SHGetDesktopFolder
ShellExecuteW
SHGetPathFromIDListW
DragQueryPoint
SHFileOperationW
SHGetMalloc
MapWindowPoints
GetMessagePos
RedrawWindow
LoadBitmapW
EnableScrollBar
DestroyMenu
PostQuitMessage
GetForegroundWindow
SetWindowPos
IsWindow
DispatchMessageA
EndPaint
WindowFromPoint
DrawIcon
CharUpperBuffW
SetMenuItemInfoW
SetActiveWindow
GetMenuItemID
GetCursorPos
ReleaseDC
GetMenuStringW
SendMessageW
SendMessageA
UnregisterClassW
GetClientRect
GetMenuItemInfoW
DefMDIChildProcW
DrawTextW
SetScrollPos
CallNextHookEx
IsClipboardFormatAvailable
GetSysColor
GetKeyboardState
ClientToScreen
GetTopWindow
GetWindowTextW
EnumClipboardFormats
MsgWaitForMultipleObjects
ScrollWindow
DestroyWindow
DrawEdge
GetParent
UpdateWindow
GetPropW
EqualRect
SetClassLongW
EnumWindows
ShowWindow
DrawFrameControl
SetPropW
GetDesktopWindow
PeekMessageW
TranslateMDISysAccel
InsertMenuItemW
SetWindowPlacement
PeekMessageA
ChildWindowFromPoint
TranslateMessage
IsWindowEnabled
GetWindow
ActivateKeyboardLayout
RegisterClassW
GetIconInfo
SetParent
SetClipboardData
IsZoomed
GetWindowPlacement
LoadStringW
GetKeyboardLayoutList
DrawMenuBar
IsIconic
GetSubMenu
SetTimer
GetActiveWindow
IsDialogMessageW
FlashWindow
EnumThreadWindows
GetSysColorBrush
IsWindowUnicode
CreateWindowExW
GetWindowLongW
GetUpdateRect
CharNextW
IsChild
IsDialogMessageA
SetFocus
RegisterWindowMessageW
EmptyClipboard
BeginPaint
OffsetRect
DefWindowProcW
GetScrollPos
GetKeyboardLayoutNameW
KillTimer
MapVirtualKeyW
GetClipboardData
GetSystemMetrics
SetWindowLongW
SetScrollRange
GetWindowRect
InflateRect
SetCapture
ReleaseCapture
EnumChildWindows
GetScrollRange
CharLowerW
PostMessageW
GetKeyNameTextW
DrawTextExW
WaitMessage
CreatePopupMenu
CheckMenuItem
DrawFocusRect
GetClassLongW
GetLastActivePopup
DrawIconEx
SetWindowTextW
GetDCEx
GetDlgItem
RemovePropW
BringWindowToTop
GetSystemMenu
ScreenToClient
TrackPopupMenu
GetMenuItemCount
GetMenuState
ShowOwnedPopups
LoadCursorW
LoadIconW
FindWindowExW
GetDC
InsertMenuW
FillRect
SetForegroundWindow
OpenClipboard
GetAsyncKeyState
CharLowerBuffW
IntersectRect
GetScrollInfo
GetKeyboardLayout
FindWindowW
GetCapture
MessageBeep
RemoveMenu
GetWindowThreadProcessId
ShowScrollBar
MessageBoxW
GetMenu
DestroyIcon
UnhookWindowsHookEx
LoadKeyboardLayoutW
MessageBoxA
GetWindowDC
DestroyCursor
AdjustWindowRectEx
MsgWaitForMultipleObjectsEx
RegisterClipboardFormatW
SetScrollInfo
GetKeyState
GetDoubleClickTime
EnableMenuItem
DefFrameProcW
IsWindowVisible
SystemParametersInfoW
DispatchMessageW
FrameRect
SetRect
DeleteMenu
InvalidateRect
CreateIcon
CallWindowProcW
GetClassNameW
GetClassInfoW
SetWindowsHookExW
GetCursor
GetFocus
CreateMenu
EnableWindow
CloseClipboard
GetKeyboardType
SetMenu
SetCursor
VerQueryValueW
GetFileVersionInfoW
GetFileVersionInfoSizeW
timeGetTime
ClosePrinter
DocumentPropertiesW
GetDefaultPrinterW
EnumPrintersW
OpenPrinterW
Number of PE resources by type
PNG 419
RT_RCDATA 72
RT_STRING 60
RT_ICON 4
CSV 4
TXT 2
RT_DIALOG 2
HTM 2
RT_GROUP_CURSOR 1
RT_MANIFEST 1
RT_BITMAP 1
RT_CURSOR 1
RT_VERSION 1
RT_GROUP_ICON 1
Number of PE resources by language
GERMAN 434
NEUTRAL 133
ENGLISH US 4
PE resources
ExifTool file metadata
SubsystemVersion
5.0

Comments
JN-GAMES Software Deutschland rulez!

InitializedDataSize
892416

ImageVersion
0.0

FileSubtype
0

FileVersionNumber
3.6.0.0

LanguageCode
German

FileFlagsMask
0x003f

FileDescription
Yet another TeamSpeak Query App

CharacterSet
Windows, Latin1

LinkerVersion
2.25

EntryPoint
0x20e168

OriginalFileName
yatqa.exe

MIMEType
application/octet-stream

LegalCopyright
Copyright 2011-2015 edeemer

FileVersion
3.6.0.0

TimeStamp
2016:08:30 14:18:59+01:00

FileType
Win32 EXE

PEType
PE32

InternalName
TS3Telnet

ProductVersion
1.0.0.0

UninitializedDataSize
0

OSVersion
5.0

FileOS
Win32

Subsystem
Windows GUI

MachineType
Intel 386 or later, and compatibles

CompanyName
JN-GAMES Software

CodeSize
2151424

ProductName
YaTQA

ProductVersionNumber
3.6.0.0

FileTypeExtension
exe

ObjectFileType
Executable application

Execution parents
Compressed bundles
File identification
MD5 cafe15dbaedeca81c00d253d63b2f614
SHA1 2e4c0754825689405eb810d0d485670289b51b64
SHA256 cd4ebae960ddff71a70c4922598ff0ad6201089ff415cbbc581ce5c934fcea48
ssdeep
24576:vzAvwB4hzrU+0r9FilRTo/YjsexzdRhJ91OdQ+zjobp3mujscbckrl6kwX2URbfZ:qvjQzwp35jscwiM2CbKZEuqrDThzAOi

authentihash 1465b12ef1176a49ffb58b4c9f40a8c73959bb17fe4920d95342b91cfec3dd11
imphash 31d131ffe0cc4b29901567bf716acc5e
File size 2.9 მბ ( 3044864 bytes )
File type Win32 EXE
Magic literal
PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit

TrID Win32 Executable Delphi generic (37.4%)
Windows screen saver (34.5%)
Win32 Executable (generic) (11.9%)
Win16/32 Executable Delphi generic (5.4%)
Generic Win/DOS Executable (5.2%)
Tags
peexe

VirusTotal metadata
First submission 2016-09-02 19:08:46 UTC ( 2 წელი, 8 თვე-ის წინ )
Last submission 2017-03-10 22:42:37 UTC ( 2 წელი, 2 თვე-ის წინ )
ფაილის სახელები yatqa.exe
yatqa.exe
yatqa.exe
yatqa.exe
yatqa.exe
yatqa.exe
yatqa.exe
TS3Telnet
yatqa.exe
741818
კომენტარები არაა. ვირუსტოტალის წევრებს არ დაუტოვებიათ კომენტარი, იყავი პირველი!

დატოვე კომენტარი...

?
გამოაქვეყნე კომენტარი

თქვენ არ შესულხართ სისტემაში მხოლოდ დარეგისტრირებულ წევრებს შეუძლიათ კომენტარის დატოვება. დარეგისტრირდით რათა გქონდეთ თქვენი ხმა,

შეფასებები არ არის. ეს ფაილი არავის შეუფასებია, იყავი პირველი!
Condensed report! The following is a condensed report of the behaviour of the file when executed in a controlled environment. The actions and events described were either performed by the file itself or by any other process launched by the executed file or subjected to code injection by the executed file.
Runtime DLLs