× Cookies đã bị vô hiệu! Trang này yêu cầu kích hoạt cookies để có thể làm việc bình thường

Jay FanJiang

@j172

人會因愛著別人而軟弱,但並不可恥,因為這不是真正的軟弱
Danh tiếng 1 Đã tham gia: Tháng 6 15, 2013
Chưa có ý kiến nào
Không có đề cập
Không có người dùng đáng tin
      Không ai tin tưởng người dùng này